Intento fer pintura ni vivent ni etèria, no arqueològica, no vindicativa, no altre cosa que veritat… No altre cosa que pintura

Obra

Biografia

Busco armonia

L’univers Jubells